از لحظه ای که آمدی ...

از لحظه ای که آمدی ..................